Ocena pracy nauczyciela
Odpowiada
08.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Witam, mam pytanie dotyczące oceny pracy nauczyciela. Dnia 6 marca wystąpiłem z wnioskiem o dokonanie oceny mojej pracy, 7 czerwca otrzymałem Kartę oceny - PROJEKT, ocena wyróżniającą. Nie odwołałem się od oceny. Ile dyrektor ma czasu na wydanie KARTY OCENY, już nie projektu, ponieważ nie otrzymałem nic oprócz Projektu, a mija już drugi miesiąc. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź: Nie ma terminu wskazującego obowiązek wydania karty oceny, ale jest termin na dokonanie oceny i jest to 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o ocenę – jeżeli to sam nauczyciel o nią wnioskował, lub 3 miesiące liczone od dnia powiadomienia nauczyciela o rozpoczęciu oceny przez dyrektora. Do tego terminu nie wlicza się okresu ferii letnich.

Uzasadnienie:

Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy - w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy (art. 6a ust 2 Karty Nauczyciela).

Do 3 miesięcznego okresu na dokonanie oceny nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Najprawdopodobniej w opisanym przypadku miała miejsce ta sytuacja. Zatem nauczyciel na początku nowego roku szkolnego powinien spodziewać się otrzymania finalnej karty oceny pracy.

Z drugiej strony przepisy Karty Nauczyciela zobowiązują dyrektora do dokonania oceny pracy nauczyciela w określonym terminie, ale nie przewidują określonych konsekwencji w sytuacji, gdy termin ten nie zostanie zachowany. W tej sytuacji nauczyciel może złożyć pozew do sądu pracy lub polubownie rozwiązać sprawę.

Czynność oceniania ma zatem charakter wewnętrznego postępowania pracodawcy  i może podlegać ocenie sądu pracy. Proponuję najpierw polubowne rozwiązanie sprawy np. poprzez wystosowanie pisma z prośbą o wyjaśnienia do dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

  • 6a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Dariusz Skrzyński

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz