Ocena niedostateczna w klasyfikacji śródrocznej
Odpowiada
13.11.2008PYTANIEJestem nowym dyrektorem. Zamierzam znowelizować statut. Czy w wypadku klasyfikacji semestralnej należy przyjąć, że na miesiąc przed nią trzeba podać zagrożenia oceną niedostateczną? Czy rodzic musi podpisać informację o zagrożeniu? Czy mogę się wycofać z takiego zapisu w WSO i statucie?
ODPOWIEDŹWszelkie kwestie dotyczące klasyfikowania, oceniania, informowania rodziców reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., Nr 83, poz. 562).


W § 3 pkt 3 ust. 7 jest mowa, że ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, a pkt 4, iż szczegółowe warunki i sposoby oceniania określa statut szkolny.


Ponadto w § 11 ust. 9 stwierdza się, że przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym spotkaniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.


Jak wynika z powyższego, nie ma ściśle określonego terminu, w którym należy poinformować o tym rodziców.


Jednakże w cytowanym § 3 pkt 3 ust. 7 jest mowa, że istnieje konieczność informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach. Jeżeli zatem uczniowi grozi ocena niedostateczna, rodzic powinien zostać poinformowany o tym fakcie. Zwyczajowo przyjęty przez szkoły termin miesiąca ma na celu zmotywowanie ucznia do podjęcia wysiłku zmierzającego do poprawy oceny (stąd mowa o zagrożeniu oceną niedostateczną).


Wycofanie się zatem z zapisu statutowego oraz WSO o konieczności informowania rodziców o zagrożeniu może spowodować protest rodzica w wypadku wystawienia oceny niedostatecznej z powodu nieinformowania go o problemach w nauce jego dziecka.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz