Ocena klasyfikacyjna
Odpowiada
14.01.2010

PYTANIE

Jestem wychowawczynią klasy VI. 16 grudnia została przeniesiona do mojej klasy dziewczyna z innej szkoły.


Która placówka powinna klasyfikować tę osobę? Poza tym wspomniana uczennica uczyła się tylko języka niemieckiego, a w mojej klasie wiodący jest angielski, a niemiecki to język dodatkowy. Dyrektorka wymaga, aby uczennica otrzymała ocenę również z angielskiego. Czy jest to możliwe? Była dopiero na 2 lekcjach tego przedmiotu. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Czy są jakieś akty prawne, w których zapisane są informacje dotyczące klasyfikacji ucznia zmieniającego szkołę?

ODPOWIEDŹ

Aktem prawnym normującym sprawy związane z klasyfikacją uczniów jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

W opisanej sytuacji klasyfikacji powinna dokonać szkoła, która przyjęła ucznia. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania (w tym z języka angielskiego, jako języka obowiązkowego na podstawie szkolnego planu nauczania) oraz ustaleniu − według skali określonej w statucie szkoły − śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (§ 11 ust. 1). Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia (§ 12 ust. 1). Zatem skoro w obecnej szkole podstawowej językiem obowiązkowym jest język angielski to należy dokonać klasyfikacji śródrocznej również i z tego przedmiotu. Wydaje się jednak, że w tym przypadku dokonanie takiej klasyfikacji jest utrudnione, a wręcz niemożliwe, z uwagi na przeniesie z innej szkoły, gdzie uczennica uczyła się języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego. Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności uczennicy na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (zakładam, że tak możemy potraktować zaistniałą sytuację), może ona nie być klasyfikowana. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (tak jak w tej sprawie) może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Warto nadmienić, że to dyrektor szkoły przy przyjmowaniu tej uczennicy powinien ją i rodziców poinformować, że językiem obowiązkowym jest język angielski, a nie niemiecki, oraz określić dalsze postępowanie w tej sprawie.

Wyjście z tej sytuacji przewiduje przepis § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU z 2004 r. nr 26, poz. 232, z późn. zm.). Jeżeli w klasie lub w semestrze, na który uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole (tak jak to ma miejsce w niniejszym przypadku), a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:

1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole albo

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

W przypadku, gdy uczeń kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego (w tej sytuacji, czyli już w klasie VI, to chyba najlepsze rozwiązanie), przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego − nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz