Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
Odpowiada
11.10.2011
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Dziecko w kl. 0 ma ponad 55% nieobecności z różnych powodów. Co z klasyfikacją? Ma orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim.

ODPOWIEDŹ

Przepisy o klasyfikowaniu odnoszą się do uczniów i słuchaczy, a nie do dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ustanawia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wyjaśnia, kiedy ten obowiązek jest niespełniany i określa podstawę jego egzekwowania.

Na mocy art. 14 ust. 3 ustawy dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Od 1 września 2011 r. obowiązek ten obejmie dzieci 5-letnie.

Szczególna regulacja dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym, że obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego (art. 14 ust. 1a i 3a).

Z dniem 1 września 2012 r. wchodzi w życie nowe brzmienie przepisu, zgodnie z którym obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie mógł być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

Art. 20 wyjaśnia, że przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej). Niespełnianie tego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (patrz: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r., t.j. DzU z 2005 r. nr 229, poz. 1954, z późn. zm.). Celem prowadzonej egzekucji jest doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązku edukacyjnego. Zobowiązanym jest przedstawiciel ustawowy dziecka (rodzic, opiekun prawny). Wynika to z art. 14b ustawy o systemie oświaty, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Z kolei uprawnionym do żądania wykonania obowiązku jest dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Do jego obowiązków należy bowiem kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

W przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania ciążącego na nim obowiązku, dyrektor szkoły przesyła mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Z tym, że postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Organem egzekucyjnym w przedmiotowej sprawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Możliwymi do zastosowania środkami egzekucyjnymi są grzywna w celu przymuszenia oraz przymus bezpośredni. Grzywna ma skłonić zobowiązanego do spełnienia obowiązku i może być nakładana kilkakrotnie. W razie wykonania obowiązku, nałożone, a nie uiszczone lub nie ściągnięte grzywny podlegają umorzeniu. Natomiast przymus bezpośredni może polegać na doprowadzeniu dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole).

Należy pamiętać, że ten tryb egzekwowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego może być stosowany jedynie w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Liczne, lecz usprawiedliwione nieobecności nie oznaczają bowiem niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Podsumowując, nieobecności na ponad połowie obowiązkowych zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie skutkują nieklasyfikowaniem dziecka.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz