Obecność na radach pedagogicznych
Odpowiada
06.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Witam, czy nauczyciel pracujący 35 godzin tygodniowo , mający w planie 5 okienek musi być obecny na radach pedagogicznych oraz zebraniach trwających 2 h w miesiącu ?

Odpowiedź:

Tak, chyba że usprawiedliwi swoją nieobecność.

Uzasadnienie:

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole są członkami rady pedagogicznej. Rodzi to obowiązek udziału w jej posiedzeniach, co realizowane jest w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, zaliczanych do czasu pracy nauczyciela (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Dyrektor może wyrazić zgodę na usprawiedliwienie nieobecności nauczyciela. Jest to decyzja uznaniowa.

Jeżeli dyrektor uzna nieobecność nauczyciela za nieusprawiedliwioną, może wyciągnąć konsekwencje służbowe. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy  wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy (art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela). Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:  karę upomnienia lub karę nagany (art. 108 § 1 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

  • 42 ust. 2 pkt 2, art. 64 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • art. 69 ust. 3 i ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • 108 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2022 r., poz. 1510).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz