Nowa rola Rady Rodziców
Odpowiada
11.10.2007PYTANIENa czym polega nowa rola Rady Rodziców w szkole? Jakie dokumenty określają zasady działania Rady oraz czy przepisy prawa oświatowego wyraźnie określają kadencję Rady rodziców?
ODPOWIEDŹZasady działania Rady Rodziców powinny być określone w statucie szkoły oraz w regulaminie Rady Rodziców. Nowelizacja Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. „
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw” wprowadziła obowiązek tworzenia Rad Rodziców w szkołach i określenia ich kompetencji (art. 53 i 54 znowelizowanej ustawy). Dyrektor powinien powiadomić reprezentację rodziców działającą w szkole o tym, że mają obowiązek przygotowania trybu pierwszych wyborów Rady. Jeśli w szkole Rada Rodziców nie istnieje, obowiązek przygotowania wyborów spada na Radę Pedagogiczną. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli Rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach (ustawowa gwarancja tajności) – liczy dokładnie tylu członków, ile jest oddziałów w szkole (po jednym z Rad oddziałowych). Tak więc jednego ucznia w oddziale (klasie) reprezentuje jeden rodzic.


Nowelizacja ww. ustawy wprowadziła
roczną kadencję Rady Rodziców. Natomiast w art. 54 w ust. 2 przyznano Radzie kompetencje uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu
wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.
Ponadto w zakres kompetencji Rady wchodzi: opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia i wychowania, opiniowanie planu finansowego szkoły, gromadzenie funduszy w celu wspierania statutowej działalności szkoły oraz występowanie do odpowiednich organów w sprawach dotyczących wszystkich spraw szkoły.


Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez Radę, który zawiera:

  1. Postanowienia ogólne (podstawa działania).
  2. Wybory do Rady (procedura wyboru Rady).
  3. Władze Rady (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i zakres ich obowiązków).
  4. Posiedzenia Rady (terminy posiedzeń, obowiązujący termin powiadamiania o posiedzeniu, kiedy i w jakich okolicznościach mogą być zwoływane posiedzenia, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie posiedzeń, sposób powiadamiania, sposób protokołowania, kto może brać udział w posiedzeniach, kiedy posiedzenie jest ważne itp.).
  5. Podejmowanie uchwał (sposób podejmowania uchwał, tryb głosowania w sprawach personalnych, opinie).
  6. Prawa i obowiązki członków Rady.
  7. Fundusze Rady (na jaki cel gromadzone, kto ustala zasady wydatkowania funduszu, na co mogą być przeznaczone, osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie bankowym w imieniu Rady).
  8. Postanowienia końcowe (wejście w życie regulaminu).


Lucyna Gromiec – Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz