Nagrody dyrektora szkoły
Odpowiada
21.05.2010

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zasięgania opinii rady pedagogicznej przed przyznaniem nagród nauczycielom – nagród dyrektora szkoły?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) wynagrodzenie nauczyciela składa się z:

1. wynagrodzenia zasadniczego,

2. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Art. 30 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela natomiast stwierdza, iż organ prowadzący szkołę określa dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 4, czyli również nagród.

Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli tworzy się za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących i dyrektorów szkoły (art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela). Organ prowadzący ustala zatem kryteria i tryb przyznawania nagród, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, przy czym obowiązuje zasada, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku (art. 49 ust. 2).

Co wynika z powyższego?

Dyrektor szkoły dysponuje określoną kwotą pieniężną, która może być przeznaczona na nagrody, zwykle wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października). Na podstawie ogólnych kryteriów organu prowadzącego w szkołach powstają szczegółowe regulaminy przyznawania nagród dyrektora szkoły pracownikom pedagogicznym. Regulamin taki, podobnie jak każdy funkcjonujący w szkole, winien być uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli (art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela). Nauczyciele natomiast winni zostać z jego treścią zapoznani, podobnie jak z innymi regulaminami, które ich dotyczą.

Jakie mogą być szczegółowe kryteria przyznawania nagród?

Nagroda może być przyznawana nauczycielowi, który:

w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 • osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone sukcesami uczniów w olimpiadach,

 • wdraża nowatorskie metody nauczania,

 • dzieli się wiedzą z innymi nauczycielami,

 • posiada publikacje z pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 • prowadzi umiejętną działalność wychowawczą,

 • wzorowo organizuje uroczystości szkolne;

w zakresie pracy opiekuńczej:

 • zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,

 • prowadzi działania dotyczące zwalczania przejawów patologii,

 • organizuje współpracę z różnymi organizacjami, np. stowarzyszeniami, policją, radą osiedla,

 • organizuje udział rodziców w życiu szkoły,

 • organizuje wykłady, prelekcje dla rodziców;

w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

 • troszczy się o polepszenie bazy dydaktycznej szkoły,

 • pozyskuje sponsorów,

 • prowadzi otwarte lekcje dla innych nauczycieli,

 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 • bierze udział w doskonaleniu zawodowym,

 • terminowo i z zaangażowaniem wykonuje polecenia dyrekcji.

Karta Nauczyciela dość ogólnikowo traktuje kwestię nagród dyrektora szkoły, koncentrując się na środkach finansowych oraz ogólnych zaleceniach odnoszących się do organu prowadzącego szkołę. A zatem szczegółowe kryteria leżą w gestii dyrekcji szkoły, tak jak sam fakt przyznawania nagród. Kryteria oraz zasady przyznawania nagród uszczegółowione są w regulaminie konsultowanym ze związkami zawodowymi. Natomiast sam fakt przyznania nagrody leży w gestii dyrektora i żaden przepis nie obliguje go do konsultowania tej kwestii z radą pedagogiczną. Niektórzy dyrektorzy posiłkują się głosem organu doradczego. Jest to grupa wybranych spośród nauczycieli (i przez nich) kilku osób, które biorą udział w procesie przyznawania nagrody, innymi słowy doradzają dyrektorowi, którym nauczycielom przydzielić nagrodę w danym roku szkolnym. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Nagroda dyrektora bowiem, jak nazwa wskazuje, jest nagrodą dyrektora szkoły.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz