Limit umów terminowych z nauczycielem wspomagającym
Odpowiada
03.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Pytanie dotyczy mojej umowy o pracę. Otóż pracuję w jednej szkole od 5 lat w pełnym wymiarze godzin jako nauczyciel wspomagający. Co roku otrzymuję umowę na czas określony. Czy jeżeli od 2019 roku mam ciągłość pracy w jednej szkole 36 miesięcy to nie powinnam otrzymać umowy  na czas nieokreślony? zgodnie z KN. Proszę tez o wykładnie prawną.

Odpowiedź:

Od 1 września 2019 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nauczyciela zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy (art. 10 ust. 12 Karty Nauczyciela).

Do 36-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się umowy o pracę zawarte:

  • począwszy od dnia 1 września 2019 r.
  • na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 3 miesięcy.

W związku z tym jeżeli nauczyciel przed 1 września 2019 r. był zatrudniony na czas określony przez kilka lat, to obowiązek zatrudnienia w tej samej szkole na czas nieokreślony powstaje dopiero z dniem 1 września 2022 r.

Limitu miesięcy nie stosuje się do umów o pracę na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy;
  • z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska;
  • w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, zgodnie z art. 177 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony wliczanych do limitu przekracza okres 36 miesięcy, z dniem następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształca się:

  • w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 3a Karty Nauczyciela – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
  • w przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania, a w przypadku niespełniania warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 i 6 Karty Nauczyciela – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Do przekształcenia umowy dochodzi z mocy prawa, a dyrektor szkoły jedynie potwierdza na piśmie przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy.

Przepisy nie przewidują odstępstwa od limitu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony z potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Po 36 miesiącach zatrudnienia na czas określony, należy zatrudnić nauczyciela na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 12 – 16 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz