Likwidacja szkoły filialnej a zwolnienie nauczyciela
Odpowiada
07.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam 52 lata, jestem nauczycielką z 31 letnim stażem w zawodzie. Pracuję w klasach I-III w szkole filialnej, która jest obecnie w fazie likwidacji. Czy w takim wypadku szkoła macierzysta, której jestem długoletnim pracownikiem ma prawo mnie zwolnić? Czy przysługuje mi prawo do świadczenia kompensacyjnego? Czy należy mi się odprawa? Czy mam obowiązek podjęcia pracy w innej szkole/ przedszkolu/ zaproponowanej mi przez ten sam organ prowadzący/ gminę/?

 

Odpowiedź:

Likwidacja szkoły filialnej może być podstawą zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela jeżeli jest zatrudniony w pełnym wymiarze lub na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela  jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze. Nauczyciel może, ale nie musi otrzymać  wypowiedzenie – być może dyrektor znajdzie godziny w szkole macierzystej. Zanim zostanie Pani zwolniona organ prowadzący może zobowiązać Panią do pracy w innej szkole na tym samym stanowisku lub na innym stanowisku za Pani zgodą (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela.)

Jeżeli jednak dyrektor zdecyduje Panią zwolnić, a organ nie przekaże pisma o uzupełnienia pensum, wypowiedzenie powinno być przekazane do dnia 31 maja i wtedy ewentualnie w ciągu miesiąca może Pani podjąć decyzję o złożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.
Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela nie pozbawia nauczyciela możliwości przejścia na świadczenie kompensacyjne. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Jeżeli w dniu rozwiązania stosunku pracy czyli 31 sierpnia 2020 r. spełnia Pani warunki wymagane do przejścia na świadczenie  - posiada co najmniej 20 lat pracy pedagogicznej na 1/2 etatu, 55 lat i 30 lat ogółem stażu to można  przejść na świadczenie. 

Jeśli rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela następuje na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, to nauczycielowi przysługuje z tego tytułu odprawa:

a) nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;

b) nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje odprawa w wysokości określonej w art. 8 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.):

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jeżeli ustanie stosunku pracy nauczyciela związane jest z jego przejściem na świadczenie kompensacyjne, to nauczycielowi przysługiwała będzie również dodatkowa odprawa z tytułu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy (art. 87 Karty Nauczyciela). Należy dodać, iż w przypadku, gdy nauczyciel spełnia warunki do uzyskania obu wskazanych powyżej odpraw (odprawy na podstawie art. 20 KN oraz odprawy na podstawie art. 87 KN) – nauczycielowi wypłacić należy obie odprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r., I PKN 565/00).

 

Podstawa prawna:

  • art. 20, art. 22, art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
  • 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 128).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz