Legitymacja szkolna w szkołach niepublicznych
Odpowiada
29.04.2010

PYTANIE

Córka podjęła naukę w 2-letniej szkole policealnej, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Jest to szkoła niepubliczna. W szkole nie wydają legitymacji, ale wydają zaświadczenie o nauce. W związku z tym moje pytanie: czy uczniom szkół policealnych niepublicznych nie przysługują w Polsce żadne zniżki na komunikację miejską i koleje?

ODPOWIEDŹ

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (DzU z 2005 r. nr 58 poz. 504, z późn. zm.) w § 1 ust. 2 stwierdza, iż świadectwa, dyplomy, indeksy oraz legitymacje szkolne wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe oraz centra kształcenia ustawicznego.

Jeśli zatem 2-letnia szkoła policealna ma status szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, to zgodnie z powyższym rozporządzeniem jest zobowiązana do wydawania legitymacji, a tym samym uczniowie są uprawnieni do zniżek.

Szkoła niepubliczna uprawnienia szkoły publicznej nabywa po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 82 ust. 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) o spełnieniu następujących warunków:

  • realizowane programy uwzględniają podstawę programową,

  • zajęcia realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania szkoły publicznej,

  • dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest jak w szkole publicznej,

  • zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Zatem problem tkwi w ustaleniu, czy dana szkoła ma status szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej. Jeśli tak, winna legitymację wydać. Jeśli nie, nie ma takiego obowiązku.

Z kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU z 2002 r. nr 179, poz. 1495, z późn. zm.) w § 9 ust. 1 pkt 1 stwierdza, że dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi dla dzieci i młodzieży (37%) w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia - jest legitymacja szkolna.

Z mojej praktyki mogę dodać, że bywały przypadki odwołań na podstawie zaświadczenia (w przypadku braku legitymacji), że dany uczeń uczęszcza do szkoły i były one rozpatrywane pozytywnie.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz