Kwalifikacje psychologów
Odpowiada
11.08.2009PYTANIEMam pytanie odnośnie uznawania kwalifikacji psychologów. Które specjalizacje z psychologii można uznać za „odpowiadające prowadzonym zajęciom” w przypadku szkoły podstawowej?
ODPOWIEDŹZgodnie z § 19 nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400)
na stanowisku nauczyciela psychologa w szkole podstawowej, może być zatrudniona osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub posiada dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno–psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r. (art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – DzU nr 73, poz. 763 z późn. zm.).
Do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa wymagane jest również przygotowane pedagogiczne.


Trudno jest wskazać wszystkie specjalizacje umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do pracy na wspomnianym stanowisku. Uczelnie prowadzą bardzo wiele specjalności w ramach studiów psychologicznych, dlatego
od nazwy specjalności ważniejszy jest przebieg studiów, który obecnie jest dokumentowany suplementem do dyplomu (wcześniej taką rolę pełnił indeks). Na tej podstawie dyrektor szkoły zatrudniając absolwenta psychologii, będzie decydował, czy zakres materiału dydaktycznego, jaki został zaliczony przez absolwenta tych studiów, odpowiada specyfice pracy w szkole i czy będzie adekwatny do prowadzonych przez psychologa zajęć. Generalnie
absolwent psychologii musi mieć udokumentowane zaliczenie przedmiotów ukierunkowujących go do pracy z dziećmi w wieku szkolnym.


Wśród specjalności obecnie proponowanych przez uczelnie, jako te przygotowujące do pracy w szkole podstawowej, moim zdaniem można wskazać następujące: psychologia edukacji, psychologia wychowania, psychologia rozwojowa i wychowania, psychologia rodziny, rozwoju i edukacji. Jak już wspomniałem nie jest to katalog zamknięty, gdyż pod nazwą specjalizacji nie zawsze kryją się dokładnie treści przekazywane podczas studiów.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Ja pracuję jako nauczyciel psycholog w szkole. Po zdobyciu tytułu magistra psychologii, zrobiłam studia podyplomowe na WSKZ z przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Taki zestaw nadaje pełne uprawnienia, bo to są studia kwalifikacyjne.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz