Kwalifikacje nauczyciela wspierającego
Odpowiada
01.09.2014
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Czy przed ukończeniem studiów magisterskich z oligofrenopedagogiki (został jeszcze rok) można być nauczycielem wspierającym w klasie integracyjnej? Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspierający?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r., nr 61, poz. 624 z późn. zm.) w szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne.

Ponadto zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 228, poz. 1490 z późn. zm.) w szkołach integracyjnych i w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

O tym, że nauczyciel musi mieć ukończone studia wyższe (magisterskie lub studia I stopnia) z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym rozstrzyga art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Stanowiska nauczyciela nie może więc zajmować osoba, która nie spełnia tego warunku, tzn. nie legitymuje się dyplomem ukończenia studiów lub nie posiada przygotowania pedagogicznego.

Prawo w dwóch przypadkach dopuszcza możliwość zatrudnienia w charakterze nauczyciela mimo braku kwalifikacji. Pierwszy przypadek określa art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela. Przepis ten przewiduje, że w przypadku, o którym mowa w ust. 7 (zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela), jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. Należy zauważyć, że przepis dopuszcza zatrudnienie nauczyciela, a więc osoby posiadającej kwalifikacje, tyle że do zajmowania innego stanowiska nauczycielskiego.

Drugi przypadek przewiduje art. 7 ust. 1a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, może być zatrudniona w szkole osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz