Kwalifikacje nauczyciela w szkole specjalnej
Odpowiada
05.05.2013
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Mam wykształcenie wyższe (magister, inżynier) z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

Przez cztery lata pracowałam w szkole specjalnej ponadgimnazjalnej, ucząc uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na kierunku krawiec. Zawarto ze mną umowę na czas nieokreślony. Po czterech latach kierunek, którego uczyłam, zlikwidowano. Od następnego roku szkolnego zaczęłam pracę w tej samej szkole jako nauczyciel przysposobienia do pracy – blok kulinarny, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. W tym czasie ukończyłam kurs carvingu z myślą o nauczanym przedmiocie. Od dwóch lat zajmuję powyżej wskazane stanowisko. Czy mam odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć? Jeżeli nie, to o co powinnam je uzupełnić?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki , a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, lub

3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności oligofrenopedagogika.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi wyżej posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki, a ponadto ukończyła:

1) studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub

3) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

Wobec powyższego należy uznać, że posiada Pani kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej, gdyż nie tylko posiada Pani uprawnienia wymagane od nauczyciela szkoły, ale ma Pani ukończone studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Pracuję jako oligofrenopedagog w przedszkolu integracyjnym. Przekwalifikowałam się po 10 latach pracy w administracji.. 2 lata temu zaczęłam studia na WSKZ z oligofrenopedagogiki i przygotowania pedagogicznego i jestem bardzo zadowolona z poziomu kształcenia 🙂

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz