Kwalifikacje do nauki w szkole ponadpodstawowej przedmiotów zawodowych
Odpowiada
16.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Ukończyłam studia I i II stopnia. Tytuł licencjata ukończyłam z administracji na wydziale zarządzania natomiast tytuł magistra ukończyłam z zarządzania w administracji samorządowej na wydziale zarządzania. Uczęszczałam również do liceum zawodowego o profilu pracownik administracyjno-biurowy, gdzie zdawałam egzamin zawodowy i otrzymałam dyplom ukończenia. Od 20 lat jest pracownikiem sądownictwa, ale bardzo chciałabym uczyć w szkole ponadpodstawowej przedmiotów zawodowych. Proszę o informację czy oprócz przygotowania pedagogicznego musiałabym zdobyć jeszcze inne uprawnienia poprzez studia podyplomowe? A jeśli tak to jaki kierunek studiów podyplomowych najlepiej wybrać.

Odpowiedź:

Stanowisko nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych (szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia oraz branżowych szkołach I stopnia) może zajmować osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Jednocześnie ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji" należy przez to rozumieć także efekty kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć wskazane w podstawie programowej dla tych zajęć.

Ponadto na stanowisku nauczyciela można zatrudnić osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności), ale dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych posiada także osoba, która ukończyła:

  • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zatem w opisanej sytuacji wszystko zależy jakiego przedmiotu zawodowego chce Pani uczyć. Trzeba zweryfikować posiadane wykształcenie  i sprawdzić, czy efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na tym etapie edukacyjnym.

Ewentualnie można ukończyć  studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu.

W obu jednak przypadkach niezbędne będzie posiadanie przygotowania pedagogicznego. Przez przygotowanie pedagogiczne - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów (np. świadectwo ukończeni studiów podyplomowych) lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna:

  • 2, § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.),
  • ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 226).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz