Kwalifikacje do nauczania indywidualnego
Odpowiada
15.09.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej. Mam ucznia, który podlega nauczaniu indywidualnemu ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Uczeń ten część godzin spędza w klasie razem z rówieśnikami, a pozostałe godziny realizuje indywidualnie na terenie szkoły. Czy nie mając przygotowania z zakresu oligofrenopedagogiki, mogę przeprowadzać z tym uczniem lekcje nauczania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DzU z 2014 r., poz. 1157) prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom. W uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

Przepisy nie określają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualnego nauczania. Ponieważ zgodnie z § 6 przywołanego rozporządzenia w indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (wyjątkowo dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania), to dyrektor szkoły powinien powierzyć prowadzenie tych zajęć nauczycielowi, który najlepiej zrealizuje ww. treści. W wypadku indywidualnego nauczania ucznia klas IV–VI będzie to osoba mająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych. Nauczyciele uczący dziecko zakwalifikowane do indywidualnego nauczania powinni mieć takie same kwalifikacje, jakie są wymagane do pracy w danym typie szkoły.

Byłoby wskazane, gdyby nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne posiadali przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej. Nauczanie dziecka chorego, a równocześnie niepełnosprawnego powinien prowadzić nauczyciel z przygotowaniem z zakresu właściwego działu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki). Jeżeli w szkole nie ma odpowiednio przygotowanego nauczyciela z zakresu pedagogiki specjalnej, który poprowadziłby nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, należy takiego nauczyciela pozyskać.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz