Kontynuowanie awansu zawodowego po ponownym zatrudnieniu w szkole
Odpowiada
02.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Proszę o pomoc w mojej sytuacji. 31.06.2022 - ukończyłam staż na nauczyciela mianowanego 01.06.2022 - złożyłam wniosek o postępowanie egzaminacyjne do organu prowadzącego wraz z wszelkimi dokumentami. 02.06.2022 - rozwiązanie umowy o pracę. Na chwilę obecną nie jestem zatrudniona jako nauczyciel, więc nie mogę podejść do egzaminu. Czy będę mogła podejść do egzaminu w następnym roku szkolnym jeśli będę zatrudniona w szkole? Boję się, że przepadnie mi cały staż.

Odpowiedź:

Jeżeli nauczyciel był zatrudniony w dniu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego,  nauczyciel powinien liczyć na wszczęcie postępowania i wydania decyzji w sprawie  podjęcia decyzja administracyjnej odnośnie nadania stopnia awansu zawodowego. Wnioskodawca powinien posiadać status nauczyciela  w dniu złożenia wniosku, a niekoniecznie w dniu wydania decyzji administracyjnej. W opisanym przypadku należy to wyjaśnić w organie prowadzącym, ewentualnie zweryfikować jeszcze we właściwym kuratorium, żeby później nic nie zostało zakwestionowane w procedurze awansowej.

Uzasadnienie:

Postępowanie egzaminacyjne może być wszczęte wyłącznie wobec osoby, która jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. W omawianej sprawie problemem jest to, że w którym momencie nauczyciel musi być zatrudniony na tym stanowisku – czy w dniu złożenia wniosku o postępowanie egzaminacyjne do organu prowadzącego czy w dniu wydania decyzji czy też w obu tych momentach. Ustawodawca wskazał, że „warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego”, co oznacza, że konieczne jest nie tylko spełnianie wskazanych w przepisie przesłanek, ale także posiadanie statusu nauczyciela. Zatem aby wnioskować o kolejny stopień awansu zawodowego trzeba być nauczycielem, a więc pozostawać zatrudnionym w tym charakterze.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wielu orzeczeniach sądów administracyjnych. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 lutego 2011 roku w sprawie I OSK 1478/10 stwierdził:  „Z literalnej wykładni art. 9b ust. 1 i 3 w zw. z art. 3 ustawy Karta Nauczyciela wynika zatem, iż stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego można nadać jedynie osobie będącej nauczycielem, tj. zatrudnionej w przedszkolu, szkole lub placówce wymienionej w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy, przy czym stopień awansu zawodowego nadawany jest na wniosek nauczyciela. Ustawowe wyznaczenie terminu wnioskowania i terminu wydania decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego w postępowaniu wszczynanym jedynie na wniosek oznacza, iż organ orzekający zobowiązany jest przy wydawaniu decyzji do oceny spełnienia wymagań do nadania stopnia awansu zawodowego na dzień wnioskowania. W postępowaniu administracyjnym wszczynanym na wniosek, ustawowe warunki do jego uwzględnienia powinny być bowiem spełnione - jeżeli przepis nie stanowi inaczej - na dzień jego złożenia, skoro dopiero wtedy wnioskodawca ma prawo oczekiwać uwzględnienia jego żądania. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi nie zależy bowiem od uznania organu orzekającego, lecz jedynie od spełnienia ustawowo określonych wymogów, dlatego spełnienie tych wymogów na dzień wnioskowania należy uznać za wystarczające do nadania stopnia awansu zawodowego, skoro złożenie wniosku obwarowane zostało określonym terminem.

Podstawa prawna:

  • 3 pkt 1, art. 9a ust. 1, art. 9b ust. 1 i ust. 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672, ze zm. w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz