Konsultacje nauczycieli
Odpowiada
17.08.2009PYTANIEW ubiegłym roku szkolnym dyrekcja szkoły wydała zarządzenie, w którym nakazała każdemu nauczycielowi prowadzenie 1 godziny tygodniowo konsultacji.


Są to zajęcia mające na celu przygotowanie np. uczniów uzdolnionych do konkursów, pomoc uczniom mającym trudności w nauce danego przedmiotu (gdy nie ma z niego zajęć wyrównywania wiedzy) itp. Zajęcia te ma obowiązek prowadzić każdy społecznie. Czy dyrekcja może wprowadzić taki obowiązek? Był on uargumentowany 40-godzinnym tygodniem pracy.
ODPOWIEDŹArt. 42 Karty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674) określa w ustępie 1, iż czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Ust. 2 mówi natomiast, jakie obowiązki w ramach czasu pracy nauczyciel winien realizować. Są to:


1. zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze,


2. inne czynności i zadania wynikające z zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,


3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.


Różni nauczyciele pracują według określonego, różnego pensum, np. nauczyciel matematyki ma pensum 18 godzin, a wychowawca w świetlicy 26. Jednak obaj zgodnie z powyższym zapisem (ust. 1)
są zobowiązani do 40-godzinnego tygodnia pracy.


W związku z faktem, iż praca z uczniami zdolnymi (uwzględnienie zainteresowań uczniów) oraz z mającymi trudności w nauce (realizacja potrzeb uczniów) należy niejako do obowiązków nauczyciela (ust. 2 pkt. 2), dyrektor szkoły ma prawo do wyznaczenia jednej godziny konsultacji. Można ją bowiem zaliczyć do nieewidencjonowanego 40-godzinnego czasu pracy, tym bardziej jeśli nie zaplanowano godzin wyrównawczych, czy też godzin przygotowujących do np. konkursów.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz