Komitet rodzicielski
Odpowiada
25.06.2010

PYTANIE

Czy w placówce oświatowej w momencie powołania rady rodziców przestaje działać komitet rodzicielski ?


ODPOWIEDŹ

Nowelizacja art. 53 ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonana Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2007 r. nr 80, poz. 542) wprowadziła obowiązek tworzenia w szkołach i placówkach rady rodziców. W poprzednim stanie prawnym istnienie takiej rady było fakultatywne. Dopuszczalne było również istnienie organu reprezentującego rodziców o nazwie innej niż rada rodziców, na przykład. komitet rodzicielski. Obecnie ustawodawca odszedł od takiego rozwiązania, nakazując obligatoryjnie utworzenie rady rodziców. Oznacza to, że wraz z wejściem w życie wskazanej na wstępie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2007 roku, komitet rodzicielski powinien przestać działać, gdyż ustawodawca nie przewiduje funkcjonowania takiego organu.

Z obowiązku tworzenia rady rodziców, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1101), zwolnione zostały:

- szkoły dla dorosłych,

- szkoły policealne dla młodzieży,

- szkoły przy zakładach opieki zdrowotnej,

- szkoły przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

- szkoły przy zakładach karnych,

- szkolne schroniska młodzieżowe,

- placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- poradnie psychologiczno – pedagogiczne,

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

- bursy i domy wczasów dziecięcych,

- biblioteki pedagogiczne.

Rad rodziców nie tworzy się również w szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury oraz szkołach policealnych kształcących w zawodach artystycznych. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (DzU z 2007 r. nr 219, poz. 1626).

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz