Klasyfikacja roczna
Odpowiada
03.08.2009PYTANIEBardzo proszę o podanie procedur, przepisów prawnych, jakie mają zastosowanie w stosunku do pozostawienia ucznia klasy III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie


(niepromowania do klasy IV) oraz dziecka z oddziału przedszkolnego, które powinno w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczać do klasy I. Matka tych dwojga dzieci złożyła podanie o pozostawienie dzieci w niższych klasach, argumentując, że zaleciła jej tak poradnia, jednak stosownej opinii poradni posiadanie otrzymałam do dnia dzisiejszego.
ODPOWIEDŹPytanie dotyczy
dwóch różnych spraw: powtarzania klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej i odroczenia obowiązku szkolnego. Każda z nich wymaga oddzielnej odpowiedzi.Powtarzania klasy przez ucznia klasy III szkoły podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.). Odpowiednie zapisy znajdują się w § 20 ust. 1 i § 20. ust. 9, które brzmią:


„§ 20.1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.(…)


„§ 20.9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.”.


Zapisy te określają jednoznacznie, że decyzję o pozostawieniu na drugi rok w tej samej klasie ucznia klasy III szkoły podstawowej podejmuje rada pedagogiczna.


Decyzja ta musi być podjęta na podstawie opinii lekarza lub publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej. W zakresie obowiązków tej ostatniej leży wydawanie opinii tego typu. Stanowi o tym § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (DzU z 2003 r. nr 5, poz. 46).


Drugim warunkiem, który musi być spełniony przed podjęciem omawianej decyzji jest zasięgnięcie opinii rodziców. W tym wypadku sami rodzice ucznia wnioskują o powtarzanie przez niego klasy.


Podejmując decyzję o pozostawieniu na drugi rok ucznia w tej samie klasie, nie wolno zapomnieć, że musi ona wynikać z przekonania, że służyć ma ona dobru ucznia (art. 4.
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty DzU z 2004 r. nr 256 (poz. 2572 z późn. zm.).Odroczenie obowiązku szkolnego leży w gestii dyrektora szkoły. Kierując się ważnymi przyczynami, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, może on, nie dłużej niż o jeden rok, odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego prze dziecko. Stanowi o tym art. 16 ust. 3 i ust. 4
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Podstawa prawna odpowiedzi:


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 56 ze zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (DzU z 2003 r. nr 5, poz. 46).


3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz