Klasyfikacja roczna ucznia
Odpowiada
06.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Interesuje mnie problem klasyfikacji rocznej uczniów. Uczeń w pierwszym semestrze uczęszczał systematycznie w drugim semestrze nie było go wcale i nie ma żadnej oceny roczna frekwencja wychodzi 51% jak rozumiem musi zostać klasyfikowany bo ma wymaganą frekwencję, tylko nie wiem na jakiej podstawie skoro nie  ma ocen w drugim semestrze.

Odpowiedź:

Oceny w drugim semestrze nie są niezbędne aby dokonać klasyfikacji rocznej. Częstym błędem nauczycieli jest m.in. nieklasyfikowanie z powodu niewystarczającej liczby ocen, mimo nieodnotowania absencji wyższej niż 50%. W takiej sytuacji uczniowie powinni być klasyfikowani.

Uzasadnienie:

Żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa oświatowego nie reguluje kwestii minimalnej liczby ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych wymaganych do przeprowadzenia klasyfikacji rocznej. Te kwestie są domeną prawa wewnątrzszkolnego.

Zgodnie z art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w celu ustalenia czy istnieją podstawy ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej ustala się nieobecności ucznia za zajęciach w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja śródroczna, a w celu ustalenia czy istnieją podstawy ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej ustala się nieobecności ucznia za zajęciach w roku szkolnym, za który przeprowadzana jest klasyfikacja roczna. Zatem w opisanej w pytaniu sytuacji w przypadku klasyfikacji rocznej należy wziąć pod uwagę frekwencję za cały rok szkolny, a nie tylko za drugą część roku szkolnego.

Podstawa prawna:

  • 44k ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz