Kiedy umowa o pracę, a kiedy mianowanie?
Odpowiada
08.10.2019
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Dzień dobry, przez 9 lat pracowałam jako nauczyciel w szkołach prywatnych. Przez ostatni rok w szkole państwowej, ale miałam zatrudnienie na czas określony tylko na rok. W lipcu 2019 zostałam nauczycielem dyplomowanym. Wobec tego jaka umowa w szkole państwowej obowiązywałaby mnie od września, gdybym została zatrudniona na pełny etat? Na czas nieokreślony czy na mianowanie. I jaka jest różnica w tych zapisach? Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.

 

ODPOWIEDŹ

Skoro jest Pani nauczycielem dyplomowanym, to umowa powinna być zawarta na podstawie mianowania (na czas nieokreślony), chyba, że zaistniały potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela wtedy wyjątkowo może być zawarta umowa na czas określony.

Uzasadnienie:

Karta Nauczyciela zawiera wyczerpujący wykaz umów na podstawie których nauczyciel w szkole samorządowej może być zatrudniony (art. 10 Karty Nauczyciela).

Z nauczycielem dyplomowanym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela), jeżeli:

  • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4;
  • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Jeżeli nie może być spełniona ta ostatnia przesłanka (nie ma pełnego etatu) istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela dyplomowanego na podstawie umowy  o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z kolei w przypadku w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z nauczycielem dyplomowanym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Wynika to z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Podstawową różnicą miedzy poszczególnymi umowa jest różna możliwość ich rozwiązania. Umowę na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony trudniej  rozwiązać (co do zasady na koniec roku za trzymiesięcznym wypowiedzeniem). Umowa terminowana co do zasady również może być rozwiązana, ale w tym przypadku stosujemy Kodeks pracy (art. 36 § 1 Kodeksu pracy w zw. art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi:

2 tygodnie

jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

1 miesiąc

jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące

jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

Jest więcej innych różnić między tymi umowami, które należy rozpatrywać już indywidulanie (np. w zakresie przesłanej jakie musza zaistnieć żeby rozwiązać umowę, stabilność zatrudnienia, itd.).

 

Podstawa prawna:

  • art. 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

 

Dariusz Skrzyński

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz