Kiedy należy wystawiać aneksy do umów?
Odpowiada
15.07.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Gmina pod koniec maja podjęła uchwałę o zwiększeniu liczby godzin etatowych dla logopedów, pedagogów itp. z 20 do 24 godzin. Czy nauczyciele powinni otrzymać aneksy do umów? Czy zmiana powinna wejść życie 1 września br.? Nadmieniam, że ruch kadrowy zakończył się 31 maja.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191, z późn.zm), czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, gdzie przez tydzień należy rozumieć 5 dni roboczych. W ramach tak określonego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (tzw. pensum) oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (wywiadówki, sprawdzanie prac pisemnych, przygotowanie do prowadzenia zajęć, dokształcanie etc.). Ustalenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, logopedów, psychologów oraz doradców zawodowych należy do kompetencji organu stanowiącego właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego, o czym przesądza art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

Wobec powyższego zwiększenie pensum w drodze uchwały organu stanowiącego nie wymaga zastosowania wobec konkretnego pedagoga czy logopedy wypowiedzenia zmieniającego (ani aneksu), ponieważ zmiana pensum nie wpływa na ich 40-godzinny czas pracy. Zmiana pensum powinna więc nastąpić z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały, który nie musi przypadać na 1 września (ale ze względów organizacyjnych ta data jest preferowana przez jednostki samorządu terytorialnego).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz