Jawność oceny z zachowania
Odpowiada
05.08.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Uczniowie naszej szkoły na koniec każdego semestru wystawiają oceny z zachowania swoim kolegom z klasy. Czy poinformowanie uczniów o wynikach wzajemnej oceny na najbliższej godzinie wychowawczej, a nie w dniu, w którym oceny te były wystawiane, można uznać za brak jawności oceny z zachowania wystawionej przez wychowawcę?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 44b ust. 9 i 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dalej u.s.o., wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Art. 44e ust. 2 u.s.o. stanowi, że oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a w szkole policealnej – są jawne dla ucznia. Rozumiem, że sposób wystawiania oceny opisany w pytaniu, sprowadzający się do wystawiania oceny z zachowania przez uczniów na zasadzie wzajemności, znajduje swoje odzwierciedlenie w statucie szkoły. Powstałą w ten sposób dokumentację należy zaliczyć do „innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia”, która jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, a sposób jej udostępnienia określa statut szkoły (art. 44e ust. 5 i 7 u.s.o.).

W związku z powyższym nie wydaje mi się, żeby można było uznać za sprzeczny z zasadą jawności fakt poinformowania uczniów o wynikach wzajemnej oceny na kolejnej godzinie wychowawczej, a nie w dniu, w którym uczniowie wystawiali sobie nawzajem takie oceny, chyba że sprawa ta jest odmiennie i wprost uregulowana w statucie szkoły.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz