Jak sprawdzić przygotowanie pedagogiczne nauczyciela?
Odpowiada
30.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry Ukończyłam studia (licencjat i magistra) z pedagogiki rewalidacyjnej, studia podyplomowe z wychowania fizycznego, edukacji technicznej i sztuki oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki i gimnastyki korekcyjnej. Czy istnieje możliwość uzyskania jasnej odpowiedzi odnośnie mojego przygotowania pedagogicznego? Mogę przesłać suplementy oraz inne niezbędne dokumenty.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie "z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym" i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. W § 2 pkt 2 rozporządzania o kwalifikacjach nauczycieli zostało określone, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

  • dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię (np. suplement lub zaświadczenie),
  • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym w opisanej sytuacji należy dokonać analizy spełniania powyższych wymagań z punktu widzenia definicji przygotowania pedagogicznego:

  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia,
  • pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin

w kontekście dyplomów, zaświadczeń, suplementów dotyczących kwalifikacji którymi dysponuje nauczyciel.

W suplemencie należy sprawdzić czy w toku studiów nauczyciel realizował praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin. Powinna być tam informacja. Należy zwrócić szczególną uwagę czy zostały wskazane podmioty, w których ta praktyka była realizowana. Jeżeli je wskazano to należy sprawdzić czy były to jednostki systemu oświaty (np. przedszkole, szkoła podstawowa, zespół szkół). Jeżeli praktyka odbywała się w jednostkach pomocy społecznych lub innych instytucjach spoza sytemu oświaty to praktyka nie może być uznana za praktykę pedagogiczną, jest to praktyka zawodowa. 

Następnie należy ustalić czy nauczyciel w toku studiów zrealizował co najmniej 270 godzin w zakresie:

  • psychologii,
  • pedagogiki,
  • dydaktyki, w tym dydaktyki szczegółowej (metodyki).

W przypadku jakikolwiek wątpliwości wynikających z niejasnych zapisów w suplemencie nauczyciel powinien wystąpić do uczelni o zaświadczenie dotyczące tego czy ma przygotowanie pedagogiczne.

Podstawa prawna:

  • 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz