Internat
Odpowiada
06.08.2010

PYTANIE

Jakie akty prawne regulują funkcjonowanie internatu? Czy budowa nowego budynku internatu podlega szczególnym przepisom budowlanym?


Co zrobić, aby założyć niepubliczny internat?

ODPOWIEDŹ

Najważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie internatu to:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (DzU z 2005 r. nr 52, poz. 467).

W wypadku budowy nowego budynku internatu zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, późn. zm.). W § 3 pkt 5 wymienione są budynki zamieszkania zbiorowego, których dotyczy cytowane rozporządzenie. Według tego zapisu budynek mieszkania zbiorowego to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, domy wypoczynkowe i wycieczkowe, schroniska, internat, dom studencki itd. Budowa nowego internatu nie podlega więc szczególnym przepisom.

Internat publiczny zakładany jest na podstawie aktu założycielskiego, który określa nazwę i siedzibę (art. 58 ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Internat publiczny funkcjonuje przy danej szkole i zasady jego działania określone są w statucie szkolnym.

Niepubliczny internat zakłada się zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty w rozdziale 8. „Szkoły i placówki niepubliczne”. Działa on na podstawie statutu.

Zgodnie z art. 82 wymienionej ustawy szkoły i placówki niepubliczne (np. internat) zakładać mogą osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół lub placówek, np. wydział oświaty.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby, która zamierza otworzyć placówkę i jej miejsca zamieszkania,

2) określenie rodzaju placówki (np. internat) oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,

3) wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) bhp warunków pobytu,

4) statut placówki,

5) dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i pracowników przewidzianych do zatrudnienia w placówce.

Jednostka samorządu terytorialnego dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie zawiera:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji,

2) datę i numer wpisu do ewidencji,

3) nazwę i rodzaj placówki,

4) osobę prowadzącą placówkę,

5) adres placówki.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz