Hospitowanie nauczyciela dyplomowanego
Odpowiada
01.06.2011

PYTANIE

Czy jest zgodne z prawem hospitowanie nauczyciela dyplomowanego przez mianowanego? Nawet jeśli jest on zastępcą dyrektora? Mam na myśli ocenę merytoryczną lekcji – skoro jest niższy stopniem?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 36 ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty – dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w niej nauczycielami z wyjątkiem sytuacji, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem. W takim przypadku, zgodnie z art. 36 ust 2a przywołanej regulacji nadzór pedagogiczny sprawuje inna osoba będąca nauczycielem, która zajmuje inne stanowisko kierownicze. Przepis art. 37 ust. 1 przywołanej ustawy stwarza możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora szkoły. Powierzenia, jak też odwołania ze wspomnianego stanowiska, dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki. Dyrektor szkoły powierzając stanowisko kierownicze w szkole, może powierzyć również sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, co wiąże się między innymi z hospitowaniem lekcji innych nauczycieli. Ponadto zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU z 2009 r. nr 168, poz. 1324) dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

– przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki,

– kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,

– wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

Natomiast zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU z 2009 r. nr 184, poz. 1436) stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:

– posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

– posiada pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku lub w przypadku nauczycieli akademickich – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

– ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, przedszkola lub placówki,

– spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

– nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

– nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Jak można zauważyć przepisy prawa pozwalają pełnić funkcję kierowniczą w szkole nauczycielowi posiadającemu niższy stopień awansu zawodowego niż nauczyciel dyplomowany. Tym samym jest dopuszczalne również sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przez takie osoby nad nauczycielami posiadającymi wyższy stopień awansu zawodowego. Mając na uwadze powyższe, dopuszczalne jest więc hospitowanie i ocena merytoryczna przez wicedyrektora posiadającego tytuł zawodowy nauczyciela mianowanego lekcji prowadzonej przez nauczyciela dyplomowanego.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz