Godziny ponadwymiarowe wicedyrektora szkoły
Odpowiada
30.09.2011
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

PYTANIE

Jestem wicedyrektorem, korzystam ze zniżki godzin (mam w etacie 7 godzin dydaktycznych i 11 godzin zniżki na wykonywanie obowiązków wicedyrektora).

Chciałbym mieć godziny ponadwymiarowe – ile maksymalnie mogę ich mieć?

ODPOWIEDŹ

Na podstawie art. 42 ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć. Zgodnie z ust. 7 tego artykułu organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

Przepisy nie pozbawiają tej grupy nauczycieli możliwości pracy w godzinach ponadwymiarowych. Wynika to wprost z art. 42a ust. 3 Karty Nauczyciela.

W celu ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby godzin ponadwymiarowych należy odwołać się do art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Maksymalną liczbę godzin ponadwymiarowych oblicza się na podstawie pensum określonego w tabeli w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Bierze się więc pod uwagę tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć sprzed obniżki.

W podanym stanie faktycznym nauczycielowi zajmującemu stanowisko wicedyrektora szkoły można przydzielić najwyżej 9 godzin ponadwymiarowych w tygodniu, gdyż 1/2 z 18 = 9.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, zajmuje się prawem pracy i prawem oświatowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz