Funkcja egzaminatora OKE a praca nauczycielska
Odpowiada
24.06.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Czy nauczyciel pełniący funkcję egzaminatora w OKE w innej szkole musi brać urlop bezpłatny w szkole macierzystej?

Odpowiedź:

Nauczyciel będący egzaminatorem z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej swoje zadanie wykonuje na podstawie umowy z OKE. Realizacji tej czynności nie można bezpośrednio powiązać z pracą nauczycielską w szkole, w której ten nauczyciel jest zatrudniony na co dzień, i z czasem pracy, o którym mowa w art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.). Oznacza to, że z całą stanowczością praca w charakterze egzaminatora nie może być traktowana jako praca wykonywana w ramach pracy w szkole.

Dyrektor szkoły nie jest oczywiście w żaden sposób związany wnioskiem nauczyciela, jednak powinien w miarę możliwości organizacyjnych umożliwić mu udział w pracach w charakterze egzaminatora w innej szkole. Może zwolnić go z pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za ten czas (wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią – art. 80 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) lub udzielić mu urlopu bezpłatnego.

Trzeba przy tym pamiętać, że urlop bezpłatny jest prawem pracownika – pracodawca może go udzielić tylko na pisemny wniosek pracownika, a jego inicjatywa w tym zakresie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego udzielenia takiego urlopu. Warunkiem zgody na urlop bezpłatny jest jednak to, że jego udzielenie nie spowoduje zakłócenia pracy szkoły (art. 174 Kodeksu pracy oraz § 12 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania – DzU z 2001 r., nr 1, poz. 5).

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. Opinia Pana prawnika stoi w sprzeczności z art. 9c, ust. 13 uoso:

    ” Nauczyciele będący egzaminatorami albo asystentami technicznymi, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, biorący udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, z którymi dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawarł umowy, o których mowa odpowiednio w ust. 10 lub 10a, są zwolnieni od pracy w szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, w której są zatrudnieni, na czas niezbędny do przeprowadzenia tego egzaminu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz