Finansowanie zajęć dodatkowych
Odpowiada
03.06.2013
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy szkoła publiczna prowadzona przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego może ze środków pozyskanych w ramach subwencji oświatowej finansować zajęcia dla uczniów nieobjęte obowiązkową siatką godzin, np. zajęcia szkolnego koła sportowego, kurs prawa jazdy?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 80 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm) dotacje otrzymywane przez szkoły publiczne, również prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły. Jest to dotacja podmiotowa. Przepis określa więc precyzyjnie przeznaczenie dotacji. Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek.

Pojęcie „wydatków bieżących” nie zostało zdefiniowane w przepisach u.s.o.. W literaturze panuje przekonanie, że należy w tej kwestii sięgnąć do zapisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przez wydatki bieżące w rozumieniu powołanej ustawy należy rozumieć m.in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, a także wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Zorganizowanie zatem zajęć szkolnego koła sportowego wpisuje się w zadania statutowe placówki i może być sfinansowane z dotacji podmiotowej.

Szkoła może finansować uczniom z dotacji dodatkowe wydatki, które stanowią uzupełnienie oferty szkoły, ale muszą mieć one związek z realizowanym procesem dydaktyczno-wychowawczym (być ściśle powiązane z tym procesem).

Z dotacji nie można natomiast finansować kursów prawa jazdy dla uczniów, gdyż nie jest to wydatek dotyczący kształcenia uczniów (obowiązkiem szkoły nie jest zapewnienie uczniom tego rodzaju świadczenia/usługi). Wyjątek, w którym można dopuścić sfinansowanie z dotacji kursu prawa jazdy, dotyczyć może tylko szkoły o profilu samochodowym, w której kurs prawa jazdy stanowi element kształcenia uczniów.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz