Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela w szkole feryjnej
Odpowiada
02.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem z prawie 35 stażem. Od 14 lutego 2022 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, przeszłam dwa zabiegi. Ze względu na stan zdrowia w dniu 21 kwietnia 2022 roku rozwiązałam umowę o pracę i przeszłam na świadczenie kompensacyjne. Ferie u nas trwały od 29 stycznia do 11 lutego. Jaki powinnam mieć wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Przyznano mi 9 dni.

Odpowiedź:

Powinna Pani otrzymać ekwiwalent za 5 dni niewykorzystanego urlopu. W szkole błędnie naliczono ekwiwalent przyjmując że nauczycielowi przysługuje 5,6 dnia urlopu za miesiąc pracy. Takie wyliczenie szkoły jest akurat na Pani korzyść.

Uzasadnienie:

Przepisy Karty Nauczyciela nie regulują wprost zasad rozliczania urlopu wypoczynkowego nauczyciela szkoły feryjnej zatrudnionego na czas nieokreślony, którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu w trakcie roku szkolnego.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 maja 2006 r. (sygn. akt III PZP 3/06), nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (art. 1551 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w zw., z art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela).

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony lub aktu mianowania za każdy miesiąc pracy w danym roku kalendarzowym nauczyciel nabywa prawo do (56 dni: 12 miesięcy) 4,6 dnia urlopu wypoczynkowego (uchwała Sądu Najwyższego z 10 maja 2006 r., I PZP 3/06).

Przy obliczaniu urlopu proporcjonalnego, niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, zaś niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 i art. 1552a § 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Skoro w  opisanym przypadku nauczyciel wykorzystał 14 dni urlopu w czasie ferii zimowych to od liczby dni urlopu, do którego nauczyciel nabył prawo należy odjąć liczbę dni urlopu, z którego nauczyciel skorzystał.

Wobec tego wymiar urlopu nauczyciela za styczeń - kwiecień 2022 roku ustalamy w następujący sposób: 56/12 x 4 miesiące = 19 dni urlopu.

W omawianym przypadku nauczyciel wykorzystał w ferie zimowe 14 dni urlopu. Zatem powinien otrzymać ekwiwalent za 5 dni (19 dni – 14 dni), a nie za 9 dni.

Podstawa prawna:

  • 64, art. 66 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 1551 § 1, § 2, art. 154 § 2, art. 1552a § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze. zm.).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz