Egzamin maturalny
Odpowiada
24.07.2009PYTANIECzy mogę kontynuować zdawanie egzaminu maturalnego, jeśli zdałam egzamin z języka polskiego i matematyki, ale nie przystąpiłam do egzaminów ustnych, czyli przerwałam zdawanie matury (maturę zdawałam w 1986 r.)?


Czy muszę od początku zdawać maturę? Czy mogę zdawać starą maturę?
ODPOWIEDŹPodstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z egzaminem maturalnym jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z późn. zm.). W nim należy szukać odpowiedzi na postawione pytania.


§ 104 rozporządzenia rozstrzyga kwestię,
kiedy można kontynuować przerwany egzamin, a kiedy należy zdawać go ponownie:


„§ 104. 1. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów
w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. Przepisy § 63 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.”.Natomiast zgodnie z § 104 ust. 3 rozporządzenia po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego zdający, o którym mowa w ust. 1, zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie.Z przytoczonych zapisów jednoznacznie wynika, że po upływie pięciu lat od pierwszego egzaminu maturalnego, zdający zdaje egzamin w pełnym zakresie.


Nie ma już w tej chwili niestety możliwości zdawania starej matury, czyli egzaminu dojrzałości. Ostatni raz w sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 przewidziano ją jedynie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
dla dorosłych (§ 153 ust. 1 rozporządzenia).


Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. określa kolejne kroki osoby zamierzającej przystąpić do egzaminu maturalnego. Sformułowane one zostały w § 63.


I tak § 63 ust. 1 stanowi, że zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa
pisemną deklarację dotyczącą wyboru:


– przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym jako obowiązkowe i dodatkowe (ich listy zawierają § 54 ust. 2 i 3);


– poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy oraz w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe (§ 57 ust. 1);


– tematu z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego (z listy tematów przygotowanych przez nauczycieli w danej szkole, o czym stanowi § 69 ust. 1).


Deklarację tę należy złożyć dyrektorowi szkoły, którą się ukończyło lub – w przypadku likwidacji bądź przekształcenia tej szkoły – dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza się zdawać egzamin. Formularz deklaracji można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na tej samej stronie zamieszczone są adresy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych.


Do deklaracji dołączyć trzeba
świadectwo ukończenia szkoły (§ 63 ust. 4) oraz
oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający. Mówi o tym w ust. 5 § 63 rozporządzenia.


„§ 67. 1. Do części ustnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem § 66 ust. 1 i 2.”.


„§ 66. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.


§ 66. 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu całego lub części egzaminu maturalnego dla absolwentów danej szkoły lub szkół na terenie innej szkoły lub w innym miejscu niebędącym siedzibą szkoły.”.


Jak wynika z przytoczonych powyżej zapisów rozporządzenia, osoby przystępujące powtórnie do egzaminu maturalnego zdają go w szkole, którą ukończyli lub w przypadku jej likwidacji w szkole wskazanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. opisuje również warunki przeprowadzania wszystkich egzaminów maturalnych. Szczegółowych informacji na temat zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowych zadań egzaminacyjnych szukać należy także w Informatorach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które są ogłaszane, zgodnie z § 62 rozporządzenia, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz