Dzienniki lekcyjne
Odpowiada
02.12.2010

PYTANIE

Czy dzienniki zajęć lekcyjnych dopuszczone do użytku szkolnego muszą być zatwierdzone przez MEN?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2002 r. nr 23 poz. 225, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 116, poz. 977) szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie, określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne) i ocenę zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

Zgodnie z ostatnimi zmianami przedszkole, szkoła lub placówka mogą prowadzić dzienniki lekcyjne także w formie elektronicznej.

Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny,

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych,

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.

System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników lekcyjnych.

Przepisy prawa oświatowego określają tylko, jakie dane powinny się znaleźć w dzienniku lekcyjnym oraz jakie wymogi powinien spełniać dziennik prowadzony w wersji elektronicznej. Prawodawca nie przewidział jednak, aby dzienniki lekcyjne dopuszczone do użytku szkolnego musiały podlegać zatwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z

zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz