Dzień wolny za konkurs przedmiotowy w sobotę
Odpowiada
11.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mam taki pytanie związane z bezpłatnym urlopem. Jeżeli wyjeżdżam w soboty, niedziele na olimpiady przedmiotowe, mam prawo do wolnego dnia, za tę pracę. Czy w związku z taką zależnością, można nie wykorzystać tego dnia w terminie 30 dni, a wliczyć ten dzień, jako dodatkowy dzień pracy, który  zniweluje ten dzień z urlopu bezpłatnego. Podobno nie, dlaczego, skoro świadczyłem pracę?

Odpowiedź:

Urlop bezpłatny  nie jest okresem zatrudnienia. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 § 2 Kodeksu pracy). A to oznacza, że za pracę nauczyciela w sobotę nie można pomniejszych wymiar urlopu bezpłatnego.

Uzasadnienie:

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni pracy ( art. 42 ust. 1, art. 42c ust. 1 Karty nauczyciela). Te przepisy również stosuje się do nauczycieli uczestniczących w imprezach wyjazdowych w roli opiekunów uczniów, np. podczas olimpiad przedmiotowych.

Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone w dniu wolnym od pracy lub za pracę w święto przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy nauczyciel co do zasady otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Wyjątkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczycielowi przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową a za pracę w święto ze 100% dodatkiem (art. 42c ust. 3-4 Karty Nauczyciela). Taka regulacja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku imprez odbywających się w sobotę (albo inny dzień wolny od pracy nauczyciela) lub w niedzielę, kiedy nie ma możliwości zorganizowania jej w innym terminie np. zawody organizowane między szkołami, konkursy.

Jeżeli podczas wyjazdu na olimpiadę przedmiotową nauczyciel będzie sprawował opiekę nad uczniem to zgodnie z art. 42c ust. 3 i ust. 4 KN przysługuje mu:

  1. a) dzień wolny od pracy lub
  2. b) odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w sobotę liczone jak wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową.

 

Podstawa prawna:

  • 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.),
  • 64, art. 65 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze. zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz