Druki arkuszy
Odpowiada
03.03.2011

PYTANIE

Czy druki arkuszy ocen mogą być kserowane i przekazywane nauczycielom do wypełnienia? Czy muszą to być oryginalne druki - zakupione w wydawnictwie?


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2002 r. nr 23, poz. 225, z późn. zm.) szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy. Tymi odrębnymi przepisami są przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 2010 r. nr 97, poz. 624).

Wykaz wzorów arkuszy ocen, świadectw i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia. Natomiast ich wzory załącznik nr 3. Oznacza to, że obligatoryjnym wymogiem, który szkoła musi stosować jest odpowiedni dla danej szkoły wzór arkusza ocen.

Dopuszczalne jest kopiowanie już gotowych wzorów druków arkuszy ocen. Ich ważność, czy oryginalność nie zależy od tego, czy zostały przygotowane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą m.in. wykonywanie egzemplarzy tych druków. Arkusze ocen można przygotować również we własnym zakresie. Ważne jest, żeby zachować treść określoną rozporządzeniem.

UWAGA NA PRZEPISY PRZEJŚCIOWE!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 2010 r. nr 97, poz. 624), które obowiązuje od 15 czerwca 2010 r., wprowadziło nowe wzory arkuszy ocen. Zasady związane z przejściowym stosowaniem obu wzorów arkuszy (starego i nowego) określa § 34 rozporządzenia.

1. Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

2. Dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum zakłada się arkusze ocen na drukach według nowych wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. W roku szkolnym 2009/2010 arkusze ocen uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą być zakładane na drukach według dotychczasowych wzorów.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz