Drugi język obcy w gimnazjum
Odpowiada
15.06.2009PYTANIECzy MEN ostatecznie podjęło decyzję o wprowadzeniu obowiązkowego drugiego języka obcego w gimnazjum? Jeżeli tak, to ile godzin przypada na klasę?
ODPOWIEDŹDrugi język obcy nowożytny wchodzi jako obowiązkowy od 1 września 2009 r.
w klasach pierwszych gimnazjum. Jest to konsekwencja wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).


W załączniku nr 4 tego rozporządzenia zawierającym m.in. podstawę programową dla gimnazjów znajdują się zapisy stanowiące, że w gimnazjum, tj. na III etapie edukacyjnym,
zajęcia z języków obcych nowożytnych prowadzone są na następujących poziomach:


a) na poziomie III.0 – dla początkujących,


b) na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.


Określono w nim także cele kształcenia – wymagania ogólne oraz treści nauczania – wymagania szczegółowe dla obu poziomów.


Nowa podstawa programowa wymagała nowelizacji Rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(DzU nr 15, poz.142, ze zm.), która została ostatnio dokonana Rozporządzeniem MEN z dnia 23 marca 2009 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU nr 54, poz. 442).
Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania dla gimnazjum jest nieokreślenie liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W to miejsce określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, żeby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte (patrz: uzasadnienie do rozporządzenia dostępne na stronie internetowej MEN).


Informację o ilości godzin z języków obcych w gimnazjum znajdziemy w załączniku nr 2 rozporządzenia zawierającym ramowy plan nauczania dla gimnazjów.
W trzyletnim okresie nauczania uczeń powinien mieć zorganizowanych co najmniej 450 godzin z dwóch języków nowożytnych. Godziny mogą być dowolnie rozdzielone między te języki.Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz