Dostęp do protokołów rady pedagogicznej
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Od września nie można doprosić się protokołów z rad. Protokolant nie przynosi ich ani do sekretariatu, ani do dyrektora. Przetrzymuje księgę protokołów. Od września ani razu nie było księgi protokołów. Dopiero po wzmożonym zainteresowaniu nauczycieli księgą, pojawiła się ona 17 listopada. Akurat 5 dni przed planowana radą. Nauczyciele chcieli przeczytać protokół, jednak usłyszeli dwukrotnie od pani sekretarki, że nie ma dyrektora, a protokół należy czytać w jego obecności. Kolejny raz nie udało się przeczytać protokołu przed radą pedagogiczną. Czy dyrektor może nakazać nauczycielom czytanie protokołów tylko i wyłącznie w jego obecności, w jego gabinecie? Jeżeli dyrektora nie ma( co często się zdarza) pani sekretarka nie może wydać księgi protokołów i nie można, nawet w jej obecności, przeczytać protokołu.

Odpowiedź:

Protokół rady pedagogicznej jest informacją publiczną. Tym bardziej mogą się z nim zapoznać się nauczyciele. Być może nawet taki obowiązek wynika z regulaminu rady pedagogicznej. Nie ma przepisów, które wymagałyby obecności dyrektora przy zapoznawaniu się z protokołem rady pedagogicznej. Być może to zostało uregulowane w treści regulaminu rady pedagogicznej. Zatem należy sięgnąć do zapisów tego regulaminu.

Uzasadnienie:

Z przepisów Prawa oświatowego wynika jedynie, że rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zaś zebrania rady pedagogicznej są protokołowane (art. 73 ust. 2 Prawa oświatowego). Zatem kwestię, o której mowa w pytaniu, powinien więc określać regulamin rady pedagogicznej.

Nauczyciel protokolant, który nie wywiązuje się należycie z powierzonych mu obowiązków może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność porządkową za naruszenie dyscypliny i porządku pracy, czyli zgodnie z procedurą wskazaną w art. 108 i następnych przepisach Kodeksu pracy.

Nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych przez nauczyciela może być również brane pod uwagę przy ustalaniu należnego mu dodatku motywacyjnego.

Zatem dyrektor ma regulacje, które mogą wymusić na protokolancie terminowe przygotowywanie protokołów.

Jeżeli chodzi o kwestię dostępności protokołów to jako informacja publiczna powinny być dostępne na żądanie (nie tylko pracowników, ale także innych osób). Szkoła/placówka samorządowa jako samorządowa jednostka organizacyjna jest zobligowana do udostępniania informacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Informacją publiczną jest zaś m.in. informacja o organach szkoły jak i ich działalności (art. 6 ust. 1 ustawy).

Mało tego być może z treści regulaminu rady pedagogicznej wynika wręcz obowiązek nauczycieli  zapoznania się z treścią protokołu rady i zgłoszenie ewentualnych poprawek. Zatem odpowiedzi na pytanie przede wszystkim należy szukać w regulaminie danej rady pedagogicznej.

Podstawa prawna:

  • 70 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
  • 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 1320),
  • 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 220 poz. 2176).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz