Dopuszczalna liczba egzaminów poprawkowych w gimnazjum
Odpowiada
18.05.2012
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Ile można mieć egzaminów komisyjnych w jednym roku? Córka mojej znajomej właśnie nie zdała w III klasie gimnazjum – interesuje mnie, czy jest możliwość pisania trzech egzaminów komisyjnych?

OPOWIEDŹ

Przepisy dotyczące promowania i klasyfikowania uczniów w szkołach publicznych regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Zgodnie z § 22 ust. 1 przywołanego rozporządzenia, uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyska oceny wyższe od niedostatecznej. Ponadto w przypadku gimnazjum warunkiem jego ukończenia jest przystąpienie przez ucznia do egzaminu gimnazjalnego. Jednakże przepis § 21 ust. 1 przywołanego rozporządzenia, stwarza możliwość zdawania egzaminu poprawkowego uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ponadto od bieżącego roku szkolnego, zgodnie z § 21 ust. 10 przywołanego wcześniej rozporządzenia, rada pedagogiczna szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

Mając na uwadze powyższe, niestety córka Pani znajomej będzie musiała powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum. Nie będzie przysługiwał jej egzamin poprawkowy, gdyż taką możliwość ma uczeń tylko w przypadku uzyskania najwyżej dwóch ocen niedostatecznych w wyniku klasyfikacji końcoworocznej. W przypadku wspomnianej w pytaniu uczennicy nie będzie miał również zastosowania przytoczony wyżej przepis § 21 ust. 10 cytowanego wcześniej rozporządzenia, gdyż warunkiem skorzystania ze wspomnianego uprawnienia jest dopuszczenie do egzaminów poprawkowych (nie więcej niż dwie oceny niedostateczne). Ponadto trzecia klasa gimnazjum jest ostatnią klasą w tym typie szkoły.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz