Dokumentacja na stopień nauczyciela dyplomowanego
Odpowiada
22.02.2008PYTANIE
Jakie dokumenty – w świetle znowelizowanych przepisów – powinien przedłożyć nauczyciel mianowany, który wnioskuje o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego?
ODPOWIEDŹ


Omawianą problematykę rozstrzyga rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 8 grudnia 2004 r., Nr 260, poz. 2593). Rozporządzenie to doczekało się nowelizacji z 14 listopada 2007 roku opublikowanej w DzU z 16 listopada 2007 roku, Nr 214, poz. 1580.


Na podstawie znowelizowanych przepisów można sporządzić następujący wykaz potrzebnych dokumentów:


a) wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego adresowany do kuratora oświaty (§9, ust.1),


b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie (§9, ust.1, pkt 1),


c) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – poświadczona kopia (§9, ust.1, pkt 1).


d) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:


- informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia, a także w okresie odbywania stażu;
w wypadku nauczyciela, który podczas odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach (w każdej w wymiarze niższym niż pół etatu, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego pensum), należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu (§9, ust.1, pkt 2, lit. a),


- datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela (§9, ust. 1, pkt 2, lit. b),


- datę złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (§9, ust. 1, pkt 2, lit. c),


- informacje o uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w wypadku nauczyciela, który w trakcie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia (§9, ust. 1, pkt 2, lit. d),


e) opis i analizę realizacji wymagań określonych w §8, ust. 2 rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów (§9, ust. 1, pkt 3, lit. a),


f) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego – zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli oraz rodzajów szkół i sytuacji, w których można zatrudnić nauczycieli bez wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli; jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w §8, ust. 2, pkt 4, lit. d – poświadczona kopia (§9, ust. 1, pkt 3, lit. b).


Dokumentacja potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w §8, ust. 2 tego rozporządzenia jest następująca:lp.

wymaganie

podstawa prawna

nazwa dokumentu(podstawa prawna
§9, ust. 1, pkt 3)


1.
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki działaniom mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (w wypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e, ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją)
§8, ust. 2, pkt 1
opis i analiza w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów


2.
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§8, ust. 2,


pkt 2


3.
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, na przykład przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§8, ust. 2,


pkt 3


Z kolejnego zestawu wymagań trzeba wybrać i udokumentować co najmniej trzy:lp.

wymaganie

podstawa prawna


nazwa dokumentu (podstawa prawna
§9, ust. 1, pkt 3)


4.
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§8, ust. 2, pkt 4, lit. a

opis i analiza
w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów


5.
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w wypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
§8, ust. 2, pkt 4, lit. b


6.
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§8, ust. 2, pkt 4, lit.c


7.
uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w wypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym
§8, ust. 2, pkt 4, lit.d
dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego


8.
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§8, ust. 2, pkt 4, lit. e

opis i analiza
w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów


9.
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
§8, ust. 2, pkt 4, lit. f


10.
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§8, ust. 2, pkt 5


W porównaniu z obowiązującymi do 1 grudnia 2007 roku postanowieniami nauczyciel wnioskujący do właściwego kuratora oświaty o postępowanie kwalifikacyjne nie załącza już następujących dokumentów:


- plan rozwoju zawodowego na okres stażu,


- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,


- ocena dorobku zawodowego,


- sprawozdanie z realizacji wybranych zadań.


Pozostaną one w dokumentacji dyrektora szkoły/placówki oświatowej.


Nie należy również załączać:


- dokumentacji zrealizowania zadań poza planem rozwoju zawodowego na okres stażu,


- zaświadczeń o innych osiągnięciach.


Stanisław Masłowski
nauczyciel konsultant Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz