Dojazd do pracy
Odpowiada
14.09.2009PYTANIECzy można ubiegać się o dopłaty do wynagrodzenia z tytułu dojazdu/powrotu do/ze szkoły? Będę dojeżdżać do pracy codziennie 100 km.
ODPOWIEDŹKwestię zwrotu kosztów za dojazdy do i z pracy reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.), która w art. 45 ust. 1 mówi, iż starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:


1) na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenie, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania;


2) uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.


A więc dopłata do wynagrodzenia z tytułu dojazdu/przyjazdu obowiązuje
tylko w sytuacji otrzymania skierowania do pracy. W związku z faktem, iż podjęcie pracy w szkole nie wiąże się z otrzymywaniem skierowań, nie można się ubiegać o zwrot kosztów.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz