Dofinansowanie do kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe
Odpowiada
26.03.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE
Czy nauczyciel może się starać o dofinansowanie do kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe, o tematyce bezpośrednio dotyczącej pracy? Co w sytuacji, jeśli dyrektor nie wystawił skierowania poświadczającego, że jest taka potrzeba. Na jaki artykuł można się powołać?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z przepisem art. 70a ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. DzU z 2014, poz. 191) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – wysokości 1% planowanych rocznych, środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wspomniane środki mogą być również przeznaczone, w wysokości nie większej niż 20%, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Dofinansowanie polegające na zwiększeniu funduszu wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przyznanej zniżce tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego, dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (DzU 46, poz. 430). Zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 przywołanego rozporządzenia ze wspomnianych środków dofinansowuje się w części lub w całości: opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem wspomniane środki są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem:– kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia,– oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli,– zadań związanych z realizacją polityki oświatowej państwa.

Mając na uwadze powyższe, o skierowaniu na daną formę szkolenia nauczyciela, a tym samym o dofinansowaniu jego kosztów, decyduje dyrektor szkoły, kierując się wskazanym wyżej przesłankami. Nie ma więc przepisu, który nakazywałby dofinansować koszty każdego szkolenia, w którym będzie uczestniczył nauczyciel.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz