Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Odpowiada
29.10.2010

PYTANIE

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nasza dyrekcja zapowiedziała,


że po świętach przypadających w czwartki lub przed świętami wypadającymi we wtorki mamy pracować, bo w tym roku nie wolno odrabiać tych dni w soboty. Czy tak należy interpretować to rozporządzenie?

ODPOWIEDŹ

Pytanie dotyczy zapewne projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z projektowaną zmianą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU z 2002 r. nr 46, poz. 432, z późn. zm.) proponuje się zmiany, zgodnie z którymi dyrektor szkoły będzie mógł ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w danym roku szkolnym. Wymiar ich uzależniony jest od typu szkoły. W szkołach podstawowych, zasadniczych, policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i ustawicznego wynosić on będzie do 6 dni, w gimnazjach – do 8 dni, natomiast w liceach, liceach uzupełniających, technikach, technikach uzupełniających – do 10 dni. Projekt wskazuje również, że dniami wolnymi będą w szczególności:

– dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzony w ostatnim dniu nauki w szkole podstawowej,

– dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

– dni, w których odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w szkołach ponadgimnazjalnych,

– dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

– dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy ,

– dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni,

– piątek po świętach Bożego Ciała.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym, może ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, poza dodatkowymi dniami wolnymi, wskazanymi wcześniej, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę. Przed podjęciem decyzji, które dni będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły lub placówki będzie musiał zasięgnąć w tej sprawie opinii rady pedagogicznej, rady szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Przy podejmowaniu powyższej decyzji będzie on musiał również wziąć pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki.

Z powyższych uwag wynika, że odrabianie zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie dopuszczalne w soboty. Jednakże, jak zostało to wcześniej wskazane, muszą zaistnieć szczególnie uzasadnione przesłanki oraz będzie musiało to nastąpić w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Adam Balicki – prawnik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz