Dodatkowa lekcja muzyki – czy obowiązkowa
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem uczniem klasy 8 szkoły podstawowej. Czy dodatkowa lekcja muzyki w 8 klasie jest obowiązkowa czy nie jest. Ostatnio jak nie zostałem na tą lekcję ( nie ma jej wpisanej w plan lekcji) dostałem uwagę. Czy była to słuszna uwaga czy nie. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Trudno powiedzieć, tylko na podstawie przedstawionych informacji jaki charakter miały te zajęcia. Zakładam, że  jeżeli nie były wpisane w planie, że są to zajęcia w ramach godzin dyrektorskich, a to oznacza, że udział w nich jest nieobowiązkowy. Jeżeli są to dodatkowe zajęcia przyznane przez organ to wtedy udział w nich jest obowiązkowy.

Uzasadnienie:

Art. 109 ustawy Prawo oświatowe, który rozdziela zajęcia na:

  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne,
  • inne zajęcia.

Liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych określona jest w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów. Dyrektor może jednak zawnioskować do organu prowadzącego szkołę o przyznanie dodatkowych godzin – maksymalnie 3 tygodniowo dla każdego oddziału.  Jeśli organ takie godziny przyzna, to mogą one zostać przeznaczone na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia).

Dodatkowe zajęcia edukacyjne stają się obowiązkowe w przypadku wprowadzenia ich do rozkładu zajęć (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia). Na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych konieczne jest uzyskanie specjalnych godzin od organu prowadzącego.

Inne zajęcia, które są np. realizowane w ramach tzw. godzin dyrektorskich, nie są i nie mogą być zajęciami obowiązkowymi. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły  – dostępne w całym procesie nauczania godziny, w których dyrektor może zorganizować pewne rodzaje zajęć.

Należą do nich (§ 2 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia):

  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,
  • zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
  • przedmioty w zakresie rozszerzonym (ale tylko w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga).

Zajęcia w ramach tzw. godzin dyrektorskich to godziny na zajęcia nieobowiązkowe, niezależnie od tego, co się na nich dzieje. Dyrektor ma więc jak największe prawo ustanowić zajęcia takie jak kółko teatralne, plastyczne lub przyrodnicze. Nie może jednak wymagać obecności lub też uzależniać oceny z wybranych przedmiotów od uczestnictwa w tych zajęciach. Nie są one również zawierane w planie zajęć (§ 4 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Podstawa prawna:

  • 109 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz