Dodatek z tytułu trudnych warunków pracy
Odpowiada
18.09.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Jestem zatrudniona jako nauczyciel wspomagający w klasie I szkoły podstawowej ogólnodostępnej. W mojej klasie jest jeden uczeń z zespołem Aspergera i jeden z niepełnosprawnością sprzężoną (upośledzenie w stopniu lekkim oraz autyzm). Moje pytanie dotyczy dodatku z tytułu trudnych warunków pracy. Czy przysługuje nam – wychowawcy i nauczycielowi wspomagającemu – taki dodatek? Czy jest możliwe, aby jedna z nas dostawała taki dodatek, a druga nie? Czy nauczyciel wspomagający jako współorganizator procesu nauczania, piszący IPET i realizujący go może takiego dodatku nie otrzymać?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r. nr 191 ze zm.) nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielom dodatku za warunki pracy określa § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2014 r., poz. 416 ze zm.).

Natomiast wysokość tego dodatku oraz zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach prowadzonych przez samorząd ustala w regulaminie wynagradzania nauczycieli organ prowadzący szkołę. Warto zauważyć, że nauczyciel potocznie nazywany wspomagającym to nauczyciel dodatkowo zatrudniony w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych, posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, o czym przesądza § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DzU z 2015 r., poz. 1113).

Nauczyciel wspomagający nie prowadzi więc zajęć ujętych we wspomnianym powyżej wykazie, zatem w mojej ocenie nie należy mu się dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy. Dodatek ten przysługuje jedynie nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami – za pracę w trudnych warunkach, zgodnie z wykazem, uznaje się prowadzenie przez nauczycieli m.in. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim oraz zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz