Dodatek uzupełniający
Odpowiada
06.09.2011
Lucyna Gromiec

Prawnik

PYTANIE

Przez cały rok szkolny 2010/2011 pracowałam na pełnym etacie bez godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych,

więc nie miałam możliwości wypracowania 4 tys., mimo iż jestem nauczycielem dyplomowanym z 29 letnim stażem pracy. Dostałam teraz dodatek wyrównujący do pensji za 2011 rok w wysokości 530 zł, co na jeden miesiąc daje kwotę 44 zł., a więc daleko odbiega od rekompensaty. Jak wylicza się to wyrównanie? Wiem, że osoby, które miały godziny ponadwymiarowe, otrzymały dużo większe kwoty.

ODPOWIEDŹ

Obowiązek przeprowadzenia analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, ustalenia różnicy między nimi i obliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego spoczywa na organie prowadzącym szkołę (jednostka samorządu terytorialnego). Obliczeń dokonuje się w odniesieniu do danej grupy awansu zawodowego (w tym przypadku – nauczyciele dyplomowani), a nie konkretnego nauczyciela. W tej grupie są tacy, którzy zarobili więcej (różnice w dodatkach do wynagrodzeń), jak i ci, którzy zarobili mniej, ale obliczeń dokonuje się w odniesieniu do wszystkich dyplomowanych uczących w szkołach i placówkach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Nie ma możliwości indywidualnego obliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego przez pytającego, ze względu na brak danych (dot. wysokości wynagrodzeń wszystkich nauczycieli z danej grupy awansu zawodowego).

Uzasadnienie:

W terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, organ prowadzący szkołę ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust.1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Metody liczenia są obwarowane skomplikowanymi wzorami (więcej na ten temat w rozporządzeniu w sprawie wynagrodzeń nauczycieli).

Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy.

Jest wypłacana do 31 stycznia roku następnego w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Dodatek ten jest ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce samorządu terytorialnego.

W terminie do dnia do dnia 10 lutego roku kalendarzowego organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o ile takowa wystąpiła.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

  • Ustawa o zmianie ustawy KN z 19 listopada 2009 r. – określenie obowiązków do wykonania;

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

  • Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. – kwoty bazowe.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz