Dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnienia
Odpowiada
02.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

W szkole nr 1 byłam zatrudniona jako pomoc nauczyciela przez kilka lat. Otrzymałam świadectwa pracy po ukończonej pracy.  Skończyłam studia i rozpoczęłam w tej samej szkole pracę jako nauczyciel ( pracuje od 2014 do chwili obecnej). Mam tam 23 h. Od października zatrudniłam się w drugiej szkole na 18/24 Nie mam płaconego stażowego.  Jedynie w macierzystej szkole mam liczone stażowe.  Czy tak powinno być? Niektórzy mają płacone w 2 miejscach, inni nie. Zaniosłam świadectwa kadrowej.

Odpowiedź:

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, przy czym wysokość dodatku za wysługę lat nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 Karty Nauczyciela).

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się przede wszystkim okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy. Do okresu tego nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony (§ 7  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r.). Do okresów pracy uprawniających dodatku za wysługę lat wlicza się także inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Z punktu widzenia prawa do dodatku za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego w kilku placówkach istotne jest by nauczyciel wskazał szkołę, która jest jego podstawowym miejscem pracy. Nauczyciel może dowolnie wybrać placówkę podstawową, jednakże zwykle to jest szkoła, w której realizuje więcej godzin pensum, a co za tym idzie, ma wyższe wynagrodzenie, stanowiące podstawę ustalenia wysokości dodatku.

Aby ustalić wysokość dodatku stażowego nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach w opisanym przypadku, należy pamiętać, że:

  • uprawnienie do dodatku ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy,
  • do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia,
  • nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze łącznie przekraczającym pełen etat będzie miał zaliczony pełen staż pracy tylko w podstawowym miejscu zatrudnienia, zaś w dodatkowym miejscu pracy musi wypracować staż od nowa.

W związku z powyższym cały Pani staż został zaliczony w szkole nr 1, zaś w dodatkowym miejscu pracy (szkole nr 2) będzie miała Pani prawo do dodatku stażowego od czwartego roku pracy w wysokości 3%, chyba że legitymuje się zakończonymi okresami zatrudnienia, niewliczonymi do stażu pracy w podstawowym miejscu pracy (szkole nr 1).

Podstawa prawna:

  • 33 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672, ze zm.),
  • 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz