Dodatek motywacyjny
Odpowiada
15.04.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE
Proszę o informację na temat dodatku motywacyjnego przydzielanego nauczycielowi przez dyrektora. Czy są przepisy, które to regulują? Co jaki czas i na jaki okres taki dodatek jest przyznawany?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. DzU 2014, poz. 191 z późn. zm.) dodatek motywacyjny stanowi jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela. Regulacje dotyczące warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. DzU 2013, poz. 416 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem § 6 przywołanego rozporządzenia do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:– osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym,– osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,– wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,– zaangażowania w realizację czynności i zajęć związanych z działalnością statutową szkoły,– szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,– realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego oraz wysokość stawek tego dodatku powinien określać regulamin wynagradzania nauczycieli ustanawiany przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego. Kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego muszą być we wspomnianych regulaminach określone w sposób precyzyjny i być doprecyzowaniem ogólnych warunków przyznawania dodatku zawartych w przywołanym wcześniej rozporządzeniu. W regulaminie powinien zostać określony czas, na jaki jest on przyznawany. Określenie tego czasu należy do organu ustanawiającego regulamin – czyli organu prowadzącego. Spośród orzeczeń sądowych dotyczących dodatku motywacyjnego można wskazać kilka charakterystycznych.

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2008 r. (IV SA/Wr 176/2008) w kompetencji określonej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela do ustalania szczegółowych warunków przyznawania dodatków nie mieści się możliwość odbierania elementów wynagrodzenia przyznanego ustawą – czyli również dodatków motywacyjnych. Natomiast WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 19 sierpnia 2009 r. (II SA/Go 439/2009) wskazał, że stawka dodatku motywacyjnego powinna być dokładnie określona w regulaminie. Sama forma określenia wysokości stawki dodatku zależy od organu uchwałodawczego. WSA w Krakowie w wyroku z dnia 9 marca 2010 roku (III SA/Kr 1007/2009) wskazał, że uzależnienie przyznania dodatku motywacyjnego od długości zatrudnienia w danej placówce nie mieści się wśród ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i wykracza poza upoważnienie ustawowe do uszczegółowienia przez radę gminy zapisów ustawowych w zakresie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz