Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły
Odpowiada
11.06.2012
Tomasz Lewicki

Prawnik

PYTANIE

Z dniem 1.09.2011 r. zostałam przeniesiona z urzędu na stanowisko nauczyciela ze szkoły do szkoły w myśl art. 18.1 KN. W poprzedniej szkole byłam zatrudniona na zasadzie mianowania, jestem nauczycielem dyplomowanym.

Powierzono mi w drodze konkursu stanowisko dyrektora zespołu szkół z dniem 1.07.2011 roku (remont placówki). Regulamin płacowy organu prowadzącego określa tryb przyznawania dodatku motywacyjnego i dyrektor może go otrzymać po 6 miesiącach. Czy ze względu na przeniesienie i nabycie praw do tegoż dodatku w poprzednim zakładzie pracy (10 lat pracy) mogę prosić organ prowadzący o przydzielenie mi go od 1.09.2011 r.

 

ODPOWIEDŹ

Bardzo trudno odpowiedzieć precyzyjnie na przedstawione pytanie bez analizy konkretnego regulaminu wynagradzania ustalonego przez organ prowadzący szkołę. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), to organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in. wysokość dodatku motywacyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku. Charakter prawny uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie regulaminów wynagradzania skutkuje tym, że są one aktami prawa miejscowego powszechnie obowiązującymi na danym terenie, podlegając nadzorowi na podstawie kryterium legalności. Nie bez znaczenia jest też ustalenie, jak literalnie wygląda zapis ustalający sześciomiesięczny horyzont czasowy – czy jest tam mowa o pracy w „danej szkole”, czy tylko o pracy „w szkole” (bez bliższego określenia) i jak mocna więź istnieje pomiędzy pełnioną funkcją dyrektora, prawem do dodatku motywacyjnego, a wymogiem przepracowania 6 miesięcy.

Jeżeli w regulaminie wynagradzania jest zapisana zasada, zgodnie z którą dyrektor może otrzymać dodatek motywacyjny dopiero po 6 miesiącach pracy na stanowisku dyrektora, to wobec braku odmiennych uregulowań przewidujących wyjątki od tej reguły, w mojej ocenie organ prowadzący nie tylko nie może, ale w ogóle nie ma podstaw do przyznania dodatku motywacyjnego nowo powołanemu dyrektorowi przed upływem tego okresu. Moim zdaniem nie ma też przy tym znaczenia fakt, że nauczyciel otrzymywał dodatek motywacyjny w poprzedniej szkole, szczególnie jeżeli ustalenie prawa do tego dodatku jest ściśle związane z konkretną szkołą. W omawianym przypadku przyznanie dodatku motywacyjnego najprawdopodobniej ma istotny związek z nauczycielem, któremu zostało powierzone stanowisko dyrektora, wobec którego stosowane są inne kryteria niż te, które są stosowane wobec pozostałych nauczycieli. Z całą pewnością nie ma możliwości stosowania w takiej sytuacji przepisów powszechnie obowiązujących rangi ustawy czy rozporządzenia oraz próby ustalenia dodatku motywacyjnego na ich podstawie.

Tomasz Lewicki – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, nauczyciel przedmiotów prawniczych w zaocznej szkole policealnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz