Czy nauczycielowi przysługuje wolne na wizytę u lekarza specjalisty?
Odpowiada
19.03.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Czy nauczycielowi przysługują godziny lub dni wolne na wizytę u lekarza specjalisty? Nie chodzi o badania okresowe, ale wizytę u lekarza, której nie da się zsynchronizować z planem pracy.

ODPOWIEDŹ
Nauczyciel może w razie niezdolności do pracy otrzymać zwolnienie od pracy od lekarza specjalisty. W innym przypadku powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w inny sposób, a za nieprzepracowane godziny nie otrzyma wynagrodzenia.

Na podstawie postanowień Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1632) – można wyróżnić dwie grupy przyczyn usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy.

Pierwszą grupę stanowią zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie (np. choroba pracownika, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, imienne wezwanie pracownika do osobistego stawiennictwa wystosowane przez właściwy organ). Mieszczące się w tej grupie przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy zostały wymienione w przepisach prawa.

Drugą grupę stanowią inne przypadki niemożności wykonywania pracy, tj. przypadki niewymienione w przepisach, wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. W tych przypadkach dyrektor może, ale nie musi, uznać wystąpienie powoływanych przez nauczyciela okoliczności jako usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Nauczyciel może w razie niezdolności do pracy otrzymać zwolnienie od pracy od lekarza specjalisty. Wtedy dowodem usprawiedliwiającym nieobecność jest zaświadczenie lekarskie.W innym przypadku powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w inny sposób. Jeżeli tego nie zrobi będzie to nieobecność nieusprawiedliwiona.

Na podstawie wskazanego rozporządzenia, dyrektor, mając na uwadze przedstawione przez pracownika okoliczności sprawy, może usprawiedliwić jego nieobecność w pracy w dniu, w którym pracownik korzystał z porady lekarza specjalisty.

Za nieprzestrzeganie przyjętego (w regulaminie pracy) sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania absencji w pracy dyrektor może udzielić pracownikowi upomnienia lub nagany. Natomiast za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia grozi kara pieniężna.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za ten dzień, to wskazać trzeba, iż zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią – art. 80 Kodeksu pracy. Przepisy nie przewidują jednak, by nauczyciel zachowywał prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowanej korzystaniem z porady lekarskiej (nawet u specjalisty), w wyniku której nie zostało wydane orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy na dany dzień.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

 1. Witam.
  Mam pytanie w związku z powyższą odpowiedzią:
  Jak ma się sprawa z nauczycielem, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – czy mają tu zastosowanie przepisy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  „(ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozdz. 4 art.20 pkt 1 pdpkt 2)
  Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2,
  2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
  2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.”
  Druga część mojego pytania dotyczy sposobu usprawiedliwienia tejże nieobecności – poprosiłem lekarza i wystawił mi ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE gdzie w rubryce CEL WYDANIA ZAŚWIADCZENIA wpisał WIZYTA LEKARSKA.
  Osoba odpowiedzialna za płace stwierdziła, że jest to NIEOBECNOŚĆ USPRAWIEDLIWIONA NIEPŁATNA ponieważ na zaświadczeniu brakowało GODZIN TRWANIA WIZYTY.
  Nawiasem „pisząc” godziny te są trudne do określenia ponieważ:
  1. Miałem wyznaczoną wizytę w dniu 14.09.2016 na 12:15 (termin był wyznaczony jeszcze w maju)
  2. Odpowiednio wcześniej musiałem zgłosić się na EKG (wizyta u kardiologa) – po zgłoszeniu się w rejestracji około 1/2 godziny odpoczynku; wykonanie EKG i dopiero „kolejka” do lekarza
  3. Wyjście od lekarza około godziny 14:00

  Proszę o odpowiedź

 2. Witam. Mam pytanie odnośnie oceny nauczyciela przez dyrektora. Ostatnia moja ocena pracy miała miejsce w 2011r. Obecnie dyrektor ocenił mnie według nowych kryteriów. Mam pytanie, czy powinien moją 6 – letnia prace dydaktyczna ocenić jeszcze według starych, czy już nowych kryteriów?Pozdrawiam.

 3. Witam
  Mam pytanie odnośnie zapłaty za godziny ponadwymiarowe. U mnie w szkole jeżeli klasa jedzie na wycieczkę i ja w tym dniu miałam z tą klasą lekcję jest to dla mnie godzina za którą nie otrzymuję wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Jadąc z klasą na 2-dniową wycieczkę w dniu kiedy mam 7 godzin a na drugi dzień 6 – mam zapłacone nie za 13 godz tylko za 7,2 – czyli nie dostaje wynagrodzenia za nadgodziny mimo że tak naprawdę pracuję wtedy 48 godzin ponieważ sprawuję opiekę nad młodzieżą. Jeżeli klasa nie przyjdzie na lekcję, nie z mojej winy, za tę lekcję nie dostaję wynagrodzenia. Czy to jest zgodne z prawem?

 4. Dzień dobry
  Msm pytanie dotyczące przydziału godzin. Pracuję w dwóch szkołach, w jednej (A) mam 18 h oraz umowę na czas nieokreslony, w drugiej (B) mam 6 godzin (jest to też umowa na czas nieokreślony), czyli razem mam 24 godziny Jestem nauczycielem mianowanym. W tym roku pani dyrektor szkoły B chce mi przyznać na zastępstwo za chorego nauczyciela, który jest na zwolnieniu lekarskim dodatkowe 4 godziny, jest ot zastępstwo nie nieokreślony czas, chory naczyciel może wrócić do pracy jeszcze w tym roku. Ja nie zgadzam się na przyjęcie tych godzin. Czy dyrektor moze mniei do tego zmusić?
  Marzena Jakubiszyn

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz