Czas trwania zajęć rewalidacyjnych
Odpowiada
28.09.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Ile powinna trwać godzina lekcyjna gimnastyki korekcyjnej? 45 minut, jak normalna lekcja, czy 60 minut – jak zajęcia specjalistyczne?

Odpowiedź:

Godzina zajęć rewalidacyjnych powinna trwać 60 minut, ponieważ w powszechnie obowiązujących przepisach prawa nie przewidziano trwania zajęć rewalidacyjnych w krótszym czasie. Na przykład w ramowym statucie publicznej szkoły podstawowej oraz ramowym statucie publicznego gimnazjum, które są określone w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.) określono czas trwania zajęć edukacyjnych prowadzonych z uczniami:

1. w klasach I–III szkoły podstawowej długość poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć;

2. w klasach IV–VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjum godzina lekcyjna trwa 45 minut, z tym że w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Warto przy tym dodać, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2012 r., poz. 204 ze zm.), określając minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów na danym etapie edukacyjnym, nie precyzuje, że czas tych zajęć wynosi 45 minut, dlatego należy przyjąć, że jest to godzina zegarowa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz