Czas pracy dyrektora
Odpowiada
04.01.2010

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy osoby dyrektora w publicznej szkole. Czy może on pracować jednocześnie w innej szkole, również publicznej?


Chodzi o sytuacje, gdy w czasie pracy w swojej szkole, udaje się on do innej, aby nauczać tam swojego przedmiotu. Czy godziny pracy dyrektora są normowane?

ODPOWIEDŹ

Dyrektor nie może pracować w innej szkole w tym samym czasie pracy. W związku z zajmowanym stanowiskiem dyrektor otrzymuje obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, tzw. pensum dydaktyczne (w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy), by mógł lepiej zarządzać szkołą. Nie może w czasie swojej pracy, za którą otrzymuje wynagrodzenie, wykonywać innej (wystąpiłby wówczas problem podwójnego finansowania tego samego czasu pracy).

Należy pamiętać, że sprawowanie opieki nad uczniami, nadzór nad ich bezpieczeństwem są podstawowymi obowiązkami ustawowymi dyrektora szkoły (patrz art. 39 ustawy o systemie oświaty). Nieobecność na stanowisku w godzinach pracy szkoły spowodowana pracą w innej instytucji jest naruszeniem obowiązków i skutkować może odwołaniem dyrektora ze stanowiska.

Kwestie czasu pracy nauczyciela (dyrektor jest nauczycielem czasowo pełniącym funkcję kierowniczą) reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustawa nie wprowadza dla dyrektora (wicedyrektora) szkoły odrębnych uregulowań w zakresie czasu pracy. Jeżeli tylko dyrektor jest nauczycielem, to zastosowanie ma art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 42c ust. 1.

Z przepisów tych wynika, że czas pracy nauczyciela (dyrektora) zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Zakres zadań i obowiązków dyrektora szkoły jest oceniany przez organ prowadzący szkołę. Ta wielość ról (dyrektor jako nauczyciel, menadżer, pracodawca, urzędnik itp.) powoduje, że organ prowadzący obniża dyrektorowi (wicedyrektorowi) szkoły tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz od warunków pracy. Organ prowadzący może również zwolnić dyrektora z realizacji zajęć dydaktycznych.

W wypadku nauczycieli (dyrektora) ewidencja czasu pracy w ramach pensum dydaktycznego ujęta jest w dziennikach lekcyjnych, zaś zajęcia dodatkowe w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. W pozostałym zakresie realizacji zadań ewidencji czasu pracy nie prowadzi się. Jest on w tej sytuacji określony nie wymiarem jednostek czasu, ale wymiarem zadań przydzielonych każdemu nauczycielowi do wykonania przez dyrektora szkoły (a w wypadku dyrektora szkoły − przez organ prowadzący). Z realizacji tych zadań dyrektor lub nauczyciel są rozliczani.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz